EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:337:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 337, 16. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 337

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
16. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1248/2008 z 15. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1250/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o požiadavky na certifikáciu pri dovoze produktov rybolovu, živých lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu (1)

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1251/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o podmienky a požiadavky na certifikáciu na uvádzanie živočíchov a produktov akvakultúry na trh a ich dovoz do Spoločenstva a ktorým sa stanovuje zoznam druhov prenášačov (1)

41

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1252/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1251/2008 a pozastavuje dovoz zásielok určitých živočíchov akvakultúry z Malajzie do Spoločenstva (1)

76

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1253/2008 z 15. decembra 2008 o povolení chelátu medi hydroxyanalógu metionínu ako kŕmnej doplnkovej látky (1)

78

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1254/2008 z 15. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

80

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1255/2008 z 15. decembra 2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. decembra 2008

83

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/116/ES z 15. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť látky aklonifen, imidakloprid a metazachlór ako účinné látky (1)

86

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/945/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

92

 

 

Komisia

 

 

2008/946/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o požiadavky na karanténu živočíchov akvakultúry [oznámené pod číslom K(2008) 7905]  (1)

94

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/947/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami

102

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top