Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:334:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 334, 12. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 334

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
12. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1230/2008 z 11. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1231/2008 z 11. decembra 2008, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1232/2008 z 11. decembra 2008, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1233/2008 z 11. decembra 2008, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008, o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (1)

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1236/2008 z 11. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1613/2000 ustanovujúce výnimku z nariadenia (EHS) č. 2454/93 v súvislosti s definíciou pojmu výrobkov s pôvodom používaného na účely schémy všeobecného systému preferencií, zohľadňujúc tak osobitnú situáciu Laosu vzhľadom na vývoz textílií do Spoločenstva

53

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1237/2008 z 11. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1043/2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a s kritériami stanovovania výšky týchto náhrad

55

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1238/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz rybolovu mieňovcov rodu Phycis vo vodách Spoločenstva a vo vodách zón V, VI a VII, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

56

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1239/2008 z 10. decembra 2008, o obnovení lovu tresky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska v Kattegate

58

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1240/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

60

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/936/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. mája 2008 o pomoci, ktorú Francúzsko priznalo Fondu na prevenciu rizík rybolovu a rybárskym podnikom (Štátna pomoc C 9/06) [oznámené pod číslom K(2007) 5636]  (1)

62

 

 

2008/937/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2008 o nezaradení kyseliny sírovej do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a o odobraní povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2008) 7612]  (1)

88

 

 

2008/938/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2008 o zozname zvýhodnených krajín, ktoré sú oprávnené na osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, ustanovenom v nariadení Rady (ES) č. 732/2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 [oznámené pod číslom K(2008) 8028]

90

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top