EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:330:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 330, 09. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 330

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
9. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1217/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 s cieľom doplniť Zambijskú republiku do zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1218/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

2

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1219/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény (1)

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1220/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 950/2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd

5

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/113/ES z 8. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť niektoré mikroorganizmy ako účinné látky (1)

6

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2008/916/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 19. novembra 2008 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

16

 

 

Rada

 

 

2008/917/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2008, ktorým sa vymenúva jeden dánsky člen a jeden náhradník Výboru regiónov

18

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/918/SZBP z 8. decembra 2008 o začatí vojenskej operácie Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, zabraňovania týmto činom a ich potláčania (Atalanta)

19

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu

21

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top