EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:319:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 319, 29. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 319

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
29. novembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1176/2008 z 27. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 713/2005, ktorým sa ukladá definitívne vyrovnávacie clo na dovozy určitých širokospektrálnych antibiotík s pôvodom z Indie

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1177/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1178/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike a nariadenia Komisie (ES) č. 1503/2006 a (ES) č. 657/2007, pokiaľ ide o úpravy po revízii štatistických klasifikácií NACE a CPA (1)

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1179/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2008/55/ES o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1180/2008 z 28. novembra 2008 ustanovujúce systém pre oznamovanie informácií o určitých dodávkach hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa na územie Ruskej federácie (kodifikované znenie)

44

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1181/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 616/2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót

47

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1182/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie masla na rok 2009

49

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1183/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1019/2002 o obchodných normách na olivový olej

51

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1184/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa atlantického vo vodách ES a v medzinárodných vodách Vb, VIb a VIaN plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

52

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1185/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu kalkana veľkého v Čiernom mori plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Bulharska

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1186/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. decembra 2008

56

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry

59

 

*

Smernica Komisie 2008/109/ES z 28. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

68

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/891/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/61/ES, ktorým sa určitým členským štátom povoľuje stanoviť dočasné výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o sadbové zemiaky s pôvodom v určitých provinciách Kanady [oznámené pod číslom K(2008) 7317]

71

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2008/892/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 28. októbra 2008 o prechodných ustanoveniach pre uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura na Slovensku (ECB/2008/14)

73

 

 

2008/893/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 17. novembra 2008, ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie (ECB/2008/17)

76

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2008/894/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUMM/1/2008 zo 16. septembra 2008 o vymenovaní vedúceho pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia

79

 

 

2008/895/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru BiH/14/2008 z 21. novembra 2008 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl Európskej únie pre vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

80

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top