Help Print this page 

Document L:2008:309:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 309, 20. november 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 309

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
20. novembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2008 z 19. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1149/2008 z 19. novembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1150/2008 z 19. novembra 2008, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva na ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na rok 2009

5

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2008/874/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 14. novembra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie ECB/2008/11 z 23. októbra 2008 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu (ECB/2008/15)

8

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Spoločný výbor EHP

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 95/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

12

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 96/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

15

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 97/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

17

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 98/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

19

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 99/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

21

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 100/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

22

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 101/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP

24

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 102/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

26

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 103/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

29

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 104/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

30

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 105/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVIII (Zdravie a bezpečnosť pri práci, pracovné právo a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami) k Dohode o EHP

31

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 106/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

33

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 107/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

35

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 108/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

37

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 109/2008 z 26. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

39

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Komisie 95/45/ES z 26. júla 1995, ktorou sa ustanovujú osobitné kritériá čistoty týkajúce sa farbív určených na používanie v potravinách (Ú. v. ES L 226, 22.9.1995; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 15, s. 218)

41

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+) (Ú. v. EÚ L 149, 9.6.2007)

42

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top