Help Print this page 

Document L:2008:285:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 285, 29. október 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 285

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
29. októbra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1061/2008 z 28. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1062/2008 z 28. októbra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve, pokiaľ ide o postupy sezónneho očisťovania a správy o kvalite (1)

3

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/100/ES z 28. októbra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/496/EHS o nutričnom označovaní potravín, pokiaľ ide o odporúčané denné dávky, prevodné faktory energetických hodnôt a vymedzenia pojmov (1)

9

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2008/818/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 22. októbra 2008 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

13

 

 

Komisia

 

 

2008/819/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 2008 o nezaradení butralínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2008) 6066]  (1)

15

 

 

2008/820/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. októbra 2008 o dočasnej výnimke z pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu Svazijska, pokiaľ ide o výrobu jadrovej priadze [oznámené pod číslom K(2008) 6133]

17

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2008/821/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPOL AFGANISTAN/1/2008 z 3. októbra 2008 o vymenovaní veliteľa policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

20

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/822/SZBP z 27. októbra 2008 o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k spoločnej pozícii Rady 2008/652/SZBP zo 7. augusta 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008)

22

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top