Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:260:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 260, 30. september 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 260

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
30. septembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 954/2008 z 25. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 682/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitej upravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 955/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 956/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1)

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 957/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa na kvótové obdobie 2008/2009 ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 616/2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót

12

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (1)

13

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/761/SZBP z 29. septembra 2008, ktorou sa predlžuje platnosť spoločnej pozície 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

60

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top