EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:219:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 219, 14. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 219

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
14. augusta 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2008 z 13. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 810/2008 z 11. augusta 2008, ktorým sa otvárajú colné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa (Rekodifikácia)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 811/2008 z 13. augusta 2008, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva

17

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (1)

40

 

*

Smernica Komisie 2008/83/ES z 13. augusta 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (1)

55

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/667/SVV

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. apríla 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskou vesmírnou agentúrou a Európskou úniou o bezpečnosti a výmene utajovaných skutočností

58

Dohoda medzi Európskou vesmírnou agentúrou a Európskou úniou o bezpečnosti a výmene utajovaných skutočností

59

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

 

2008/668/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 23. júla 2008, ktorým sa vymenúva sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

63

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou

64

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/669/SZBP zo 16. júna 2008 o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou o štatúte misie Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Guinejsko-bissauskej republike

65

Dohoda medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou o štatúte misie Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Guinejsko-bissauskej republike

66

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik ENIAC (Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008)

72

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy (Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008)

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top