EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:201:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 201, 30. júl 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 201

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
30. júla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 733/2008 z 15. júla 2008 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle (kodifikované znenie)

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 734/2008 z 15. júla 2008 o ochrane citlivých morských ekosystémov na otvorenom mori pred nepriaznivými vplyvmi rybárskeho výstroja na lov pri dne

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 735/2008 z 29. júla 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 736/2008 z 22. júla 2008 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného hospodárstva na trh

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 737/2008 z 28. júla 2008 o určení referenčných laboratórií Spoločenstva pre choroby mäkkýšov, besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka, ktorým sa referenčným laboratóriám Spoločenstva pre besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka stanovujú dodatočné povinnosti a úlohy a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 738/2008 z 28. júla 2008, ktorým sa po dvanástykrát mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 739/2008 z 28. júla 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu pagela bledého v zónach Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) VI, VII a VIII (vo vodách Spoločenstva a vodách, na ktoré sa nevzťahujú zvrchovanosť a jurisdikcia tretích krajín) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členských štátov s výnimkou Španielska, Francúzska, Írska a Spojeného kráľovstva

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 740/2008 z 29. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1418/2007 o postupoch, ktoré sa majú uplatňovať pri vývoze odpadu do určitých krajín (1)

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 741/2008 z 29. júla 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2009 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 996/97 pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka

45

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/81/ES z 29. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť difenakum ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (1)

46

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 742/2008/ES z 9. júla 2008 o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality života starších ľudí prostredníctvom využívania nových informačných a komunikačných technológií (1)

49

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 743/2008/ES z 9. júla 2008 o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi (1)

58

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/624/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. júla 2008, ktorým sa vymenúvajú štyria francúzski členovia a štyria náhradníci Výboru regiónov

68

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

 

*

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 30 – Jednotné ustanovenia o homologizácii pneumatík pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

70

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top