EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:161:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 161, 20. jún 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 161

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
20. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 569/2008 z 12. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy pri uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 570/2008 z 19. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

2

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 571/2008 z 19. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o kritériá prehodnocovania ročných programov monitorovania spongiformnej encefalopatie hovädzieho dobytka (BSE) (1)

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 572 z 19. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 1238/95, pokiaľ ide o výšku ročného poplatku a poplatkov súvisiacich s technickým preskúmaním, ktoré sa majú zaplatiť Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín, a spôsob platby

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 573/2008 z 19. júna 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 574/2008 z 19. júna 2008, ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 575/2008 z 19. júna 2008, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za vajcia

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 576/2008 z 19. júna 2008, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za hydinové mäso

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 577/2008 z 19. júna 2008, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 578/2008 z 19. júna 2008 ustanovujúce podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v júna 2008, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 579/2008 z 18. júna 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky škvrnitej plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska v Skagerraku

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 580/2008 z 18. júna 2008, ktorým sa deväťdesiaty šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2008 z 19. júna 2008, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

28

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 582/2008/ES zo 17. júna 2008, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na jednostrannom uznávaní niektorých dokladov Bulharskom, Cyprom a Rumunskom za rovnocenné s ich národnými vízami na účely tranzitu cez ich územia

30

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/465/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe VII k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa, hydiny, rýb a mlieka a mliečnych výrobkov v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2008) 2400]  (1)

36

 

 

2008/466/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. júna 2008 týkajúce sa finančného príspevku poskytnutého Spoločenstvom na rok 2008 v prospech pilotných projektov a prípravných činností v oblasti blaha zvierat

41

 

 

2008/467/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. júna 2008, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti katarálnej horúčke oviec v Portugalsku v rokoch 2004 a 2005 [oznámené pod číslom K(2008) 2756]

45

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2008/468/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 30. mája 2008 o opatreniach na zníženie rizík pre tieto látky: oxid zinočnatý, síran zinočnatý, fosforečnan zinočnatý [oznámené pod číslom K(2008) 2322]  (1)

47

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 553/2008 zo 17. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. EÚ L 158, 18.6.2008)

49

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top