Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:141:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 141, 31. máj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 141

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
31. mája 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 480/2008 z 26. mája 2008 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov o úpravách meniacich a dopĺňajúcich protokol, ktorým sa na obdobie od 18. januára 2005 do 17. januára 2011 stanovujú možnosti rybolovu a výška finančného príspevku podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o rybolove v blízkosti pobrežia Seychel

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 481/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 482/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovuje systém zaistenia bezpečnosti softvéru, ktorý majú implementovať poskytovatelia leteckých navigačných služieb, a ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu (ES) č. 2096/2005 (1)

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 483/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (CHOP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (CHZO), Chodské pivo (CHZO)]

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 484/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. júna 2008

13

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/404/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určitý správny región Talianska je úradne uznaný za oblasť bez výskytu bovinnej tuberkulózy, a že určité správne regióny Poľska sú úradne uznané za oblasti bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy [oznámené pod číslom K(2008) 1876]  (1)

16

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2008/405/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 28. mája 2008 o opatreniach na zníženie rizík pre látky 2-nitrotoluén a 2,4-dinitrotoluén [oznámené pod číslom K(2008) 2233]  (1)

20

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, opravená verzia v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007)

22

 

*

Korigendum k smernici Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcej princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 12, s. 58)

22

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top