Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:139:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 139, 29. máj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 139

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
29. mája 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 461/2008 z 28. mája 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 462/2008 z 28. mája 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 463/2008 z 28. mája 2008, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín, tak ako boli upravené nariadením (ES) č. 346/2008

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 464/2008 z 28. mája 2008, ktorým sa stanovuje dodatočná suma, ktorá sa má vyplatiť za hospodársky rok 2007/2008 na paradajky v Bulharsku v súlade s nariadením (ES) č. 104/2007

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 465/2008 z 28. mája 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 793/93 ukladajú dovozcom a výrobcom niektorých látok, ktoré môžu byť perzistentné, bioakumulačné a toxické a sú uvedené v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok, požiadavky týkajúce sa skúšok a informácií (1)

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 466/2008 z 28. mája 2008, ktorým sa ukladajú požiadavky na testovanie a informácie pre dovozcov a výrobcov určitých prioritných látok v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 793/93 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (1)

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 467/2008 z 28. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 468/2008 z 28. mája 2008, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 314/2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 469/2008 z 28. mája 2008, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení na produkty cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd od 19. do 23. mája 2008

18

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/394/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2008 o schválení účtovných závierok určitých platobných agentúr v Nemecku, Taliansku a Slovenskej republike týkajúcich sa výdavkov financovaných zo Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) za rozpočtový rok 2006 [oznámené pod číslom K(2008) 1709]

22

 

 

2008/395/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2008 o schválení účtovných závierok platobných agentúr Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, pokiaľ ide o výdavky v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2007 [oznámené pod číslom K(2008) 1710]

25

 

 

2008/396/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2008 o vyrovnaní účtov platobných agentúr členských štátov, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za finančný rok 2007 [oznámené pod číslom K(2008) 1711]

33

 

 

2008/397/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2008 o schválení účtovných závierok platobných agentúr členských štátov, týkajúcich sa výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2007 [oznámené pod číslom K(2008) 1712]

40

 

 

2008/398/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2008 o schválení účtovných závierok platobných agentúr Litvy a Slovenska, ktoré sa týkajú výdavkov v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných zo Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) za rozpočtový rok 2006 [oznámené pod číslom K(2008) 1713]

54

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Rada

 

 

2008/399/ES

 

*

Odporúčanie Rady zo 14. mája 2008 o aktualizácii všeobecných usmernení pre hospodárske politiky členských štátov a Spoločenstva na rok 2008 a o vykonávaní politík zamestnanosti členských štátov

57

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top