Help Print this page 

Document L:2008:104:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 104, 14. apríl 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 104

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
14. apríla 2008


Obsah

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/284/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. marca 2008 týkajúce sa technickej špecifikácie interoperability vo vzťahu k subsystému „Energia“ systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc [oznámené pod číslom K(2008) 807]  (1)

1

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie z 1. februára 2008 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému prevádzky systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc, prijatej podľa článku 6 ods. 1 smernice Rady 96/48/ES, a o zrušení rozhodnutia Komisie 2002/734/ES z 30. mája 2002 (Ú. v. EÚ L 84, 26.3.2008)

80

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie z 21. februára 2008 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému železničné koľajové vozidlá systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (Ú. v. EÚ L 84, 26.3.2008)

80

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top