Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:081:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 81, 20. marec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 81

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
20. marca 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 261/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých kompresorov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 262/2008 z 19. marca 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 263/2008 z 19. marca 2008, ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 264/2008 z 19. marca 2008, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za hydinové mäso

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 265/2008 z 19. marca 2008, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za vajcia

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 266/2008 z 19. marca 2008, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 267/2008 z 19. marca 2008, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 268/2008 z 19. marca 2008, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 269/2008 z 19. marca 2008, ktorým sa zakazuje výlov molvy modrej v zónach VI a VII Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) (vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani jurisdikciu tretích krajín) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 270/2008 z 19. marca 2008, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

37

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/24/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (1)

38

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/25/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

40

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/26/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/6/ES o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

42

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/27/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu

45

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/28/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/32/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu, ako aj smernica Rady 92/42/EHS a smernice 96/57/ES a 2000/55/ES, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

48

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/29/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

51

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/30/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (1)

53

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/31/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

57

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/32/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

60

 

*

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/33/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

62

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/34/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

65

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/35/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

67

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/36/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

69

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/37/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/68/ES o zaistení, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (1)

71

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/260/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. marca 2008, ktorým sa niektorým spoločnostiam udeľuje v súvislosti s určitými časťami bicyklov oslobodenie od rozšírenia antidumpingového cla na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, uloženého nariadením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1095/2005, a ktorým sa ruší pozastavenie platby antidumpingového cla rozšíreného na určité časti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré bolo niektorým spoločnostiam udelené podľa nariadenia Komisie (ES) č. 88/97 [oznámené pod číslom K(2008) 1044]

73

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Dozorný orgán EZVO

 

*

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 388/06/COL z 13. decembra 2006, ktorým sa šesťdesiaty prvýkrát menia a dopĺňajú procesné a hmotné pravidlá v oblasti štátnej pomoci

81

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top