EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:076:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 76, 19. marec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 76

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
19. marca 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 247/2008, zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vnútroštátne kvóty na mlieko

6

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 249/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1425/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 250/2008 z 18. marca 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 251/2008 z 18. marca 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 252/2008 z 18. marca 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 253/2008 z 18. marca 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 254/2008 z 18. marca 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1384/2007 pre hydinové mäso

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 255/2008 z 18. marca 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1383/2007 pre hydinové mäso

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 256/2008 z 18. marca 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1399/2007 pre niektoré mäsové výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 257/2008 z 18. marca 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1382/2007 pre bravčové mäso

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 258/2008 z 18. marca 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 259/2008 z 18. marca 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v súvislosti s uverejňovaním informácií o prijímateľoch pomoci zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 260/2008 z 18. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením prílohy VII, v ktorej sa uvádzajú kombinácie účinnej látky a produktu, na ktoré sa vzťahuje výnimka, pokiaľ ide o ošetrenie fumigantom po zbere úrody (1)

31

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

33

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/11/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (1)

37

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

39

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/13/ES z 11. marca 2008, ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/539/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromedicínskeho zariadenia používaného vo veterinárnom lekárstve (1)

41

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/18/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

42

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/19/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/83/ES o životnom poistení, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

44

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/20/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (1)

46

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/21/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/675/EHS, ktorou sa zriaďuje Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

48

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/22/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

50

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/23/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/49/ES o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

54

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/233/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. marca 2008 v ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/558/ES o zavedení smernice Rady 64/432/EHS týkajúcej sa dodatočných záruk v rámci Spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu a schválenie programov na jej zničenie, navrhnutých niektorými členskými štátmi [oznámené pod číslom K(2008) 1004]  (1)

56

 

 

2008/234/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Poľska sú úradne bez výskytu enzootickej leukózy dobytka [oznámené pod číslom K(2008) 974]  (1)

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top