Help Print this page 

Document L:2008:064:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 64, 07. marec 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 64

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
7. marca 2008


Obsah

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/163/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2007, o technickej špecifikácii interoperability v súvislosti s aspektom „bezpečnosť v železničných tuneloch“ v systéme transeurópskych konvenčných a vysokorýchlostných železníc [oznámené pod číslom K(2007) 6450]  (1)

1

 

 

2008/164/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa „osôb so zníženou pohyblivosťou“ v transeurópskom konvenčnom železničnom systéme a systéme transeurópskych vysokorýchlostných železníc [oznámené pod číslom K(2007) 6633]  (1)

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top