EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:060:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 60, 05. marec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 60

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
5. marca 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 z 25. februára 2008 o vytvorení rámca Spoločenstva pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva a pre podporu vedeckého poradenstva súvisiaceho so spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 200/2008 zo 4. marca 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 201/2008 zo 4. marca 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 202/2008 zo 4. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokiaľ ide o počet a názvy vedeckých pracovných skupín Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (1)

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 203/2008 zo 4. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o gamithromycin (1)

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 204/2008 zo 4. marca 2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné na polobielenú alebo bielenú ryžu od 5. marca 2008

21

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/188/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. februára 2008 o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Maldivskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

22

 

 

2008/189/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. februára 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Gruzínska o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

23

 

 

2008/190/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. februára 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

24

 

 

2008/191/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. februára 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Libanonskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

25

 

 

2008/192/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. februára 2008 o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Uruguajskou východnou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

26

 

 

2008/193/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. februára 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

27

 

 

2008/194/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. februára 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

28

 

 

2008/195/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. februára 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Kirgizskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

29

 

 

2008/196/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. februára 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Malajzie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

30

 

 

2008/197/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. februára 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Paraguajskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

31

 

 

2008/198/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. februára 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

32

 

 

2008/199/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. februára 2008 o uzavretí protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

33

 

 

Komisia

 

 

2008/200/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. februára 2008, ktorým sa ukončuje postup preskúmania týkajúci sa obchodných praktík udržiavaných Argentínou v súvislosti s dovozom textilných a odevných výrobkov

34

 

 

2008/201/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. februára 2008, ktorým sa Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva ustanovuje za orgán zodpovedný za výkon určitých úloh podľa nariadenia (ES) č. 1042/2006 a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/166/ES, ktorým sa prijíma zoznam inšpektorov a inšpekčných prostriedkov Spoločenstva

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top