Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:050:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 50, 23. február 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 50

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
23. februára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 162/2008 z 22. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 163/2008 z 22. februára 2008 o povolení použitia prípravku oktahydrátu uhličitanu lantanitého (Lantarenol) ako kŕmnej doplnkovej látky (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 164/2008 z 22. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1444/2006, pokiaľ ide o minimálny obsah kŕmnej doplnkovej látky Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (1)

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 165/2008 z 22. februára 2008 o povolení nového použitia 3-fytázy (Natuphos) ako kŕmnej doplnkovej látky (1)

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 166/2008 z 22. februára 2008 o povolení nového použitia prípravku Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) ako kŕmnej doplnkovej látky (1)

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 167/2008 z 22. februára 2008 o novom povolení kokcidiostatika ako doplnkovej látky v krmivách na obdobie desiatich rokov (1)

14

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/17/ES z 19. februára 2008, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre acefát, acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, aldrín, benalaxyl, benomyl, karbendazím, chlórmekvát, chlórtalonil, chlórpyrifos, klofetenzín, cyflutrín, cypermetrín, cyromazín, dieldrín, dimetoát, ditiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadón, fenhexamid, fenitrotión, fenvalerát, glyfosát, indoxakarb, lambda-cyhalotrín, mepanipyrim, metalaxyl-M, metidatión, metoxyfenozid, pymetrozín, pyraklostrobín, pyrimetanil, spiroxamín, tiakloprid, metyl-tiofanát a trifloxystrobín (1)

17

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/155/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. februára 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam pracovísk na odber a produkciu embryí v tretích krajinách schválených na dovoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2008) 517]  (1)

51

 

 

2008/156/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/766/ES, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz produktov rybolovu v akejkoľvek forme, určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom K(2008) 555]  (1)

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top