EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:335:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 335, 20. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 335

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
20. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1510/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1511/2007 z 19. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1512/2007 z 19. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1384/2007 pre hydinové mäso

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1513/2007 z 19. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1383/2007 pre hydinové mäso

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1514/2007 z 19. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1382/2007 pre bravčové mäso

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1515/2007 z 19. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1399/2007 pre niektoré mäsové výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1516/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (1)

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1517/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 týkajúca sa oddelenia liniek na výrobu biokrmív od liniek na výrobu krmív nepochádzajúcich z ekologickej výroby

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/2007 z 19. decembra 2007 o otvorení a spôsobe spravovania colnej kvóty pre vermút

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1519/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003, pokiaľ ide o povolenie určitých doplnkových látok v krmivách patriacich do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok (1)

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2007 z 19. decembra 2007 o vydaní trvalého povolenia pre niektoré doplnkové látky do krmív (1)

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1521/2007 z 19. decembra 2007 o vydaní povolenia na nové použitie Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ako doplnkovej kŕmnej látky (1)

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1522/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003

27

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (1)

31

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/851/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2006/687/ES, 2006/875/ES a 2006/876/ES, pokiaľ ide o prerozdelenie finančného príspevku Spoločenstva niektorým členským štátom na ich programy eradikácie a monitorovania ochorení zvierat a na kontroly zamerané na prevenciu zoonóz v roku 2007 [oznámené pod číslom K(2007) 5985]

47

 

 

2007/852/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/5/ES, pokiaľ ide o porovnávacie skúšky a testy Spoločenstva na osive a množiteľskom materiáli Asparagus officinalis podľa smernice Rady 2002/55/ES [oznámené pod číslom K(2007) 6168]  (1)

57

 

 

2007/853/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2007 o tom, že v roku 2008 sa bude pokračovať v porovnávacích skúškach a testoch Spoločenstva na osive a množiteľskom materiáli Asparagus officinalis podľa smernice Rady 2002/55/ES, ktoré sa začali v roku 2005 (1)

59

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006)

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top