Help Print this page 

Document L:2007:305:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 305, 23. november 2007

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 305

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
23. novembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1361/2007 z 22. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1362/2007 z 22. novembra 2007, ktorým sa zapisuje názov do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Salame Cremona (CHZO)]

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1363/2007 z 22. novembra 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1364/2007 z 22. novembra 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1365/2007 z 22. novembra 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1366/2007 z 22. novembra 2007 o nepokračovaní v čiastkovej verejnej súťaži pre biely cukor v rámci trvalej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 1060/2007

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1367/2007 z 22. novembra 2007, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1368/2007 z 22. novembra 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1369/2007 z 22. novembra 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

18

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/67/ES z 22. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (1)

22

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/754/ES

 

*

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Tunisko č. 1/2007 z 9. novembra 2007, ktorým sa zriaďuje podvýbor Ľudské práva a demokracia

24

 

 

2007/755/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. novembra 2007 o vymenovaní osobitného koordinátora Paktu stability pre juhovýchodnú Európu

28

 

 

Komisia

 

 

2007/756/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES [oznámené pod číslom K(2007) 5357]

30

 

 

2007/757/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva na určité opatrenia v oblasti zdravia a blaha zvierat a určité technické a vedecké opatrenia

52

 

 

2007/758/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2007, ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné povolenia týkajúce sa novej účinnej látky boscalid [oznámené pod číslom K(2007) 5477]  (1)

54

 

 

2007/759/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES, pokiaľ ide o frekvenciu kontrol arašidov a výrobkov z nich získaných, pochádzajúcich alebo odoslaných z Brazílie v dôsledku rizík kontaminácie týchto výrobkov aflatoxínmi [oznámené pod číslom K(2007) 5516]  (1)

56

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/760/SZBP z 22. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2005/190/SZBP o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX

58

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/761/SZBP z 22. novembra 2007, ktorou sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

61

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/762/SZBP z 22. novembra 2007 o účasti Európskej únie v Organizácii pre energetický rozvoj na Kórejskom polostrove (KEDO)

62

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 26, s. 102)

64

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top