EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:304:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 304, 22. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 304

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
22. novembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1354/2007 z 15. novembra 2007, ktorým sa upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska (1)

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1355/2007 z 19. novembra 2007 o prijatí samostatných a prechodných opatrení na otvorenie colných kvót Spoločenstva na dovoz salám, klobás a určitých mäsových výrobkov s pôvodom vo Švajčiarsku

3

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1356/2007 z 19. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1425/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku a ukončuje sa konanie týkajúce sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Malajzii

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1357/2007 z 21. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1358/2007 z 21. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 8 (1)

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1359/2007 z 21. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka (kodifikované znenie)

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1360/2007 z 21. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

32

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/751/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007 o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie

34

 

 

Komisia

 

 

2007/752/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Kanade, na Novom Zélande a v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2007) 5457]  (1)

36

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/753/SZBP z 19. novembra 2007 o podpore činností MAAE spojených s monitorovaním a overovaním v Kórejskej ľudovodemokratickej republike v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

38

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Spoločný výbor EHP

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 63/2007 z 15. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

43

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 64/2007 z 15. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

45

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 65/2007 z 15. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

47

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 66/2007 z 15. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

49

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 67/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

51

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 68/2007 z 15. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

52

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 69/2007 z 15. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

53

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 70/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v osobitných oblastiach mimo štyroch slobôd

54

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 71/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

56

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top