EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:284:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 284, 30. október 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 284

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
30. októbra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1272/2007 z 29. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1273/2007 z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1914/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1274/2007 z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2104/2004 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2007 z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1)

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1276/2007 z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003, nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 552/2007, pokiaľ ide o stanovenie rozpočtových stropov na rok 2007

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2007 z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1438/2003, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre politiku flotily Spoločenstva, ako je definované v kapitole III nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1278/2007 z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény (1)

20

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

*

Dodatok k rozhodnutiu Rady 2007/543/ES z 23. júla 2007 o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru o založení Európskeho policajného úradu (dohovor o Europole) (Ú. v. EÚ L 200, 1.8.2007)

26

 

 

Komisia

 

 

2007/697/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. októbra 2007, ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Írsko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom K(2007) 5095]

27

 

 

2007/698/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/116/ES v súvislosti so zavedením dodatočných rezervovaných čísel začínajúcich sa 116 [oznámené pod číslom K(2007) 5139]  (1)

31

 

 

2007/699/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/33/EHS na účely rozšírenia výnimky, pokiaľ ide o dovozné podmienky na množiteľský a sadivový materiál zelenín z tretích krajín [oznámené pod číslom K(2007) 5218]

33

 

 

USMERNENIA

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2007/700/ES

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 20. septembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k usmerneniu ECB/2000/7 o nástrojoch menovej politiky a postupoch Eurosystému (ECB/2007/10)

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top