EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:258:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 258, 04. október 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 258

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
4. októbra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1151/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa otvárajú autonómne a prechodné colné kvóty Spoločenstva na dovoz určitých poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom vo Švajčiarsku

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1152/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

3

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1153/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2597/97, ktorým sa ustanovujú dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami pre konzumné mlieko

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1154/2007 z 3. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1155/2007 z 3. októbra 2007, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení na produkty cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd od 24. do 28. septembra 2007

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1156/2007 z 3. októbra 2007, ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zaznamenaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Münchener Bier (CHZO)]

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1157/2007 z 3. októbra 2007, ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zaznamenaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Sierra Mágina (CHOP)]

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1158/2007 z 2. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sebást v zóne 3M vo vodách NAFO plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2007 z 2. októbra 2007 o obnovení lovu soley európskej v zónach III a, III b, c, d (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1160/2007 z 3. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu čertovitých v zónach ICES VIIIc, IX a X a vo vodách ES Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF) 34.1.1 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1161/2007 z 3. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu platesy v Baltskom mori, v zónach III b, c, d Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) (vody Spoločenstva) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Fínska

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1162/2007 z 3. októbra 2007, ktorým sa zakazuje výlov stuhochvosta čierneho v oblastiach Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) V, VI, VII a XII (vody Spoločenstva a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

25

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2007/61/ES z 26. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/114/ES o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu

27

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2007/637/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. septembra 2007, ktorým sa vymenúvajú štyria španielski členovia a siedmi španielski náhradníci Výboru regiónov

29

 

 

2007/638/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. septembra 2007 o núdzovej vakcinácii hydiny v Taliansku proti nízkopatogénnej vtáčej chrípke [oznámené pod číslom K(2007) 4393]

31

 

 

2007/639/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. októbra 2007, ktorým sa stanovuje spoločný formát predkladania údajov a informácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach [oznámené pod číslom K(2007) 4409]

39

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Komisie 2007/54/ES z 29. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007)

44

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top