Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:164:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 164, 26. jún 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 164

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
26. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 719/2007 z 25. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 234/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Libérii

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 720/2007 z 25. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

2

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 721/2007 z 25. júna 2007, ktorým sa upravuje nariadenie (ES) č. 884/2006 z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov, z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 722/2007 z 25. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, V, VI, VIII, IX a XI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1)

7

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/438/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/264/ES prijímajúce bezpečnostné nariadenia Rady

24

 

 

Komisia

 

 

2007/439/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/452/ES, ktorým sa ustanovuje zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom [oznámené pod číslom K(2007) 2565]  (1)

30

 

 

2007/440/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. júna 2007, ktorým sa ruší rozhodnutie 2005/704/ES, ktorým sa prijímajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu určitých magnéziových tehál s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

32

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie 2003/369/ES zo 16. mája 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 85/377/EHS ustanovujúce typológiu Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky [oznámené pod číslom K(2003) 1557] (Ú. v. ES L 127, 23.5.2003) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 38, s. 564)

36

 

*

Korigendum k smernici Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a služieb a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004)

36

 

*

Korigendum k smernici 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 05/zv. 02, s. 431)

36

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top