EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:163:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 163, 23. jún 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 163

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
23. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 709/2007 z 22. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 710/2007 z 22. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 711/2007 z 22. júna 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu mesiaca jún 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 712/2007 z 22. júna 2007, ktorým sa otvárajú stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 713/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska v Skagerraku

14

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 714/2007/ES z 20. júna 2007, ktorým sa zrušuje smernica Rady 68/89/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa klasifikácie surového dreva

16

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/436/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

17

 

 

Komisia

 

 

2007/437/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. júna 2007 o nezaradení haloxyfopu-R do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2007) 2548]  (1)

22

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006)

24

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top