EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:140:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 140, 01. jún 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 140

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
1. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 592/2007 z 31. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 593/2007 z 31. mája 2007 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (1)

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 594/2007 z 31. mája 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 595/2007 z 31. mája 2007, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 596/2007 z 31. mája 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. júna 2007

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 597/2007 z 31. mája 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 598/2007 z 31. mája 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 599/2007 z 31. mája 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 600/2007 z 31. mája 2007 určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 601/2007 z 31. mája 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 602/2007 z 31. mája 2007, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 603/2007 z 31. mája 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

42

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/31/ES z 31. mája 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia pre rozšírenie používania účinnej látky fostiazat (1)

44

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/370/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. mája 2007, ktorým sa vymenúvajú siedmi grécki členovia a piati grécki náhradníci Výboru regiónov

47

 

 

Komisia

 

 

2007/371/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. mája 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 84/247/EHS a 84/419/EHS o plemenných knihách plemenného hovädzieho dobytka [oznámené pod číslom K(2007) 2199]  (1)

49

 

 

2007/372/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/20/ES s cieľom transformovať Výkonnú správu pre inteligentnú energiu na Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie

52

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI VYTVORENÝMI NA ZÁKLADE MEDZINÁRODNÝCH DOHÔD

 

 

2007/373/ES

 

*

Rozhodnutie č. 1/2007 z 22. marca 2007, Spoločného výboru uvedeného v dočasnej dohode o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej, ktorým sa prijíma jeho rokovací poriadok vrátane podmienok činnosti a štruktúry pracovných skupín ES – Albánsko

55

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Komisie 2007/27/ES z 15. mája 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí re etoxazol, indoxakarb, mezosulfurón, 1-metylcyklopropén, MCPA a MCPB, tolylfluanid a tritikonazol (Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007)

58

 

*

Korigendum k jednotnej akcii Rady 2006/998/SZBP z 21. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2001/555/SZBP o zriadení Satelitného strediska Európskej únie (Ú. v. EÚ L 405, 30.12.2006, opravená verzia v Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2007)

58

 

*

Korigendum k smernici Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006)

59

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top