EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:118:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 118, 08. máj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 118

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
8. mája 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 499/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 500/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1463/2004, pokiaľ ide o zavedenie maximálneho limitu rezíduí pre kŕmnu doplnkovú látku Sacox 120 microGranulate patriacu do skupiny kokcidiostatiká a iné liečivé látky (1)

3

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/26/ES zo 7. mája 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/6/ES s cieľom predĺžiť obdobie jej uplatňovania (1)

5

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/311/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. apríla 2007 o podpísaní a predbežnom vykonávaní protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

7

Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

8

 

 

Komisia

 

 

2007/312/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva na mimoriadne opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke vo Francúzsku v roku 2006 [oznámené pod číslom K(2007) 1821]

16

 

 

2007/313/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2007 týkajúce sa žiadosti Talianskej republiky o povolenie uplatňovať zníženú sadzbu DPH na elektrickú energiu dodávanú pre prevádzku zavlažovacích zariadení, zariadení na nasávanie a odčerpávanie vody [oznámené pod číslom K(2007) 1823]

18

 

 

2007/314/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2007 o opatreniach prijatých Slovinskom po prepuknutí klasického moru ošípaných v Chorvátsku [oznámené pod číslom K(2007) 1830]  (1)

19

 

 

2007/315/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2007, ktorým sa stanovujú opatrenia, ktoré má uplatniť Cyprus ohľadne klusavky [oznámené pod číslom K(2007) 1877]

23

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1854/2006 z 15. decembra 2006 o uverejnení nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady na rok 2007, stanovené nariadením (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. EÚ L 361, 19.12.2006)

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top