EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:095:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 95, 05. apríl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 95

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
5. apríla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 378/2007 z 27. marca 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej modulácie priamych platieb ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 379/2007 zo 4. apríla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 380/2007 zo 4. apríla 2007, ktorým sa ustanovuje, že neboli dosiahnuté určité limity týkajúce sa vydávania dovozných povolení na výrobky zo sektora cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 381/2007 zo 4. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2007 zo 4. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 753/2002, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o opis, označovanie, prezentáciu a ochranu určitých vinárskych výrobkov

12

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/215/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. januára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/676/ES týkajúce sa Služobného poriadku Európskej obrannej agentúry

21

 

 

2007/216/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. januára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/677/ES v súvislosti s minimálnou dobou vysielania národných expertov a vojenského personálu do Európskej obrannej agentúry

24

 

 

Komisia

 

 

2007/217/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. novembra 2006 o štátnej pomoci poskytnutej Francúzskom v prospech Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005) [oznámené pod číslom K(2006) 5477]  (1)

25

 

 

2007/218/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. marca 2007 o zmene a doplnení rozhodnutia K(2006) 4332, konečné znenie, ktorým sa stanovuje predbežné ročné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 [oznámené pod číslom K(2007) 1313]

37

 

 

2007/219/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. marca 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva na základný prieskum výskytu salmonely u jatočných ošípaných, ktorý sa má uskutočniť v Bulharsku a Rumunsku [oznámené pod číslom K(2007) 1394]

41

 

 

2007/220/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/250/ES, pokiaľ ide o predĺženie platnosti dočasných výnimiek z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES vzhľadom na rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, s pôvodom v Juhoafrickej republike [oznámené pod číslom K(2007) 1454]

50

 

 

2007/221/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/249/ES, pokiaľ ide o predĺženie platnosti dočasných výnimiek z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES v súvislosti s rastlinami jahody (Fragaria L.) určenými na pestovanie, okrem osiva, s pôvodom v Čile [oznámené pod číslom K(2007) 1455]

51

 

 

2007/222/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2007, ktorým sa vyhlasuje začatie činnosti Regionálnej poradnej rady pre juhozápadné vody v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva

52

 

 

2007/223/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2007 o súpise potenciálu výroby vína prezentovaného Bulharskom v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 [oznámené pod číslom K(2007) 1469]

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top