Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:088:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 88, 29. marec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 88

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
29. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 z 27. marca 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 330/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 331/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 332/2007 z 27. marca 2007 o technických opatreniach na zasielanie štatistiky železničnej dopravy (1)

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách (1)

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 334/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (1)

39

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 335/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1702/2003, pokiaľ ide o vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení (1)

40

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 336/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (ES) č. 1788/2003 stanovujúcemu poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov vzhľadom na referenčný obsah tuku pre Rumunsko

43

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/193/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie, z 26. apríla 2006, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (Prípad COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) [oznámené pod číslom K(2006) 1695]

44

 

 

2007/194/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2006 o vyhlásení operácie koncentrácie za zlučiteľnú so spoločným trhom a fungovaním Dohody o EHP (Prípad COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) [oznámené pod číslom K(2006) 5419]

47

 

 

2007/195/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. marca 2007, ktorým sa určuje mechanizmus prideľovania kvót výrobcom a dovozcom hydrochlorofluorouhľovodíkov v rokoch 2003 až 2009 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 [oznámené pod číslom K(2007) 819_2]

51

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2007/196/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 28. marca 2007 o monitorovaní prítomnosti furánu v potravinách (1)

56

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2007/197/SZBP

 

*

Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie (ktorý Rada schválila 19. marca 2007) (výzbroj, na ktorú sa vzťahuje Kódex správania Európskej únie pri vývoze zbraní) (ktorý aktualizuje a nahrádza Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie, ktorý Rada schválila 27. februára 2006)

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top