Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:078:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 78, 17. marec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 78

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
17. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 280/2007 zo 16. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 281/2007 zo 16. marca 2007 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 27. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2007 zo 16. marca 2007 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 27. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 283/2007 zo 16. marca 2007 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 27. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 284/2007 zo 16. marca 2007 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 59. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 285/2007 zo 16. marca 2007, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v marci 2007 na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 1233/2006

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 286/2007 zo 16. marca 2007, ktorým sa určuje rozsah, v akom možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia predloženým v marci 2007 v rámci dovozných tarifných kvót na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2007

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 287/2007 zo 16. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu v súvislosti so ženšenom, tandardizovanými extraktmi a prípravkami z neho (1)

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2007 zo 16. marca 2007, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia, ktoré sa majú prijať vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska, v súvislosti s požiadavkami na priznávanie vývozných náhrad za určité výrobky z mlieka a vajec podľa nariadenia (ES) č. 1043/2005

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 289/2007 zo 16. marca 2007, ktorým sa upravuje nariadenie (ES) č. 1301/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií, z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 290/2007 zo 16. marca 2007, ktorým sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje percento uvedené v článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 318/2006

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 291/2007 zo 16. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 272/2007, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. marca 2007

24

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/168/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. februára 2007, ktorým sa vymenúva podpredseda Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

27

 

 

Komisia

 

 

2007/169/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. marca 2007, ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa uplatňuje na určité kuriérske a balíkové služby v Dánsku [oznámené pod číslom K(2007) 840]  (1)

28

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom

31

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Rámcovej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o všeobecných zásadách účasti Bosny a Hercegoviny na programoch Spoločenstva

31

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/52/ES z 5. júla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 95/2/ES o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá a smernica 94/35/ES o sladidlách používaných v potravinách (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006)

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top