EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:384:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 384, 29. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 384

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
29. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru a nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

8

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokiaľ ide o odvetvie banánov

13

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2014/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu autonómnych colných kvót Spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

20

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2015/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa na roky 2007 a 2008 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2016/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje niekoľko nariadení týkajúcich sa spoločnej organizácii trhu s vínom

38

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2017/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 51/2006, pokiaľ ide o obmedzenia úlovku zo zásob tresky nórskej v zónach Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES)

44

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2018/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Rumunska a Bulharska k Európskej únii stanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa dovozných povolení na mlieko a mliečne výrobky podľa nariadenia (ES) č. 2535/2001

46

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2019/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2058/96, (ES) č. 327/98 a (ES) č. 955/2003, ktorými sa otvára a ustanovuje správa colných kvót na dovoz v sektore ryže

48

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2020/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, pokiaľ ide o spravovanie colných kvót WTO pre maslo z Nového Zélandu

54

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2021/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa kvót na dovoz ryže s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (AKT) a zámorských krajinách a územiach (ZKÚ)

61

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2022/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa menia a dopľňajú nariadenia (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003 a (ES) č. 969/2006, ktorými sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva na dovoz v sektore obilnín

70

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2023/2006 z 22. decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami ( 1 )

75

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2024/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia predstavujúce výnimku z nariadenia (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 1998/270/EHS, 2002/928/ES, 2003/308/ES, 2004/129/ES, 2004/141/ES, 2004/247/ES, 2004/248/ES, 2005/303/ES a 2005/864/ES, pokiaľ ide o ďalšie používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité aktívne látky, ktoré nie sú zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS z dôvodu pristúpenia Rumunska ( 1 )

79

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2025/2006 z 22 decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

81

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2026/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

85

 

*

Smernica Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnomsystéme dane z pridanej hodnoty pokiaľ ideo uplatňovanie úpravy dane z pridanej hodnotyna služby rozhlasového a televízneho vysielaniaa na určité elektronicky poskytované služby

92

 

*

Smernica Komisie 2006/139/ES z 20. decembra 2006, ktorov sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/ES, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania zlúčenín arzénu, s cieľom prispôsobiť jej prílohu I technickému pokroku ( 1 )

94

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2006 o podpísaní a predbežnom vykonávaní dvojstrannej dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

98

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

100

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top