EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:346:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 346, 09. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 346

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
9. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1814/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1815/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1816/2006 z 8. decembra 2006 o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

5

 

*

Smernica Komisie 2006/128/ES z 8. decembra 2006, ktorou sa mení, dopĺňa a opravuje smernica 95/31/ES ustanovujúca osobitné kritériá čistoty týkajúce sa sladidiel na použitie v potravinách ( 1 )

6

 

*

Smernica Komisie 2006/129/ES z 8. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa a opravuje smernica 96/77/ES ustanovujúca špecifické kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá ( 1 )

15

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje pozícia, ktorú je potrebné prijať v mene Spoločenstva vo Výbore pre potravinovú pomoc, pokiaľ ide o predĺženie platnosti Dohovoru o potravinovej pomoci z roku 1999

26

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. novembra 2006, ktorým sa vymenúva španielsky člen Výboru regiónov

27

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2006 o prvej splátke tretieho príspevku Spoločenstva Európskej banke pre obnovu a rozvoj pre Fond na ochranný kryt černobyľského reaktora

28

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o úpravách obchodných preferencií v prípade syra prijatých na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore ( 1 )

30

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o úpravách obchodných preferencií v prípade syra prijatých na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore

31

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2006 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, ktorou sa obnovuje program spolupráce v oblasti vyššieho vzdelávania, odborného vzdelávania a odbornej prípravy

33

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, ktorou sa obnovuje program spolupráce v oblasti vyššieho vzdelávania, odborného vzdelávania a odbornej prípravy

34

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutie 2001/618/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov [oznámené pod číslom K(2006) 5856]  ( 1 )

41

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2005/723/ES a 2005/873/ES, pokiaľ ide o prerozdelenie finančného príspevku Spoločenstva niektorým členským štátom na ich programy eradikácie a monitorovania chorôb zvierat a programy kontrol zameraných na prevenciu zoonóz v roku 2006 [oznámené pod číslom K(2006) 5937]

59

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/913/SZBP zo 7. decembra 2006, ktorou sa mení, dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2004/847/SZBP o Policajnej misii Európskej únie v Kinshase (KDR) týkajúcej sa Integrovanej policajnej jednotky (EUPOL „Kinshasa“) predĺženie do 2007

67

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top