Help Print this page 

Document L:2006:337:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 337, 05. december 2006

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
Text
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 337

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
5. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1783/2006 zo 4. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1784/2006 zo 4. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokiaľ ide o používanie činidiel pri spracovaní

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1785/2006 zo 4. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2007 podľa nariadenia Rady (ES) č. 517/94

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1786/2006 zo 4. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III B, IV a VI k nariadeniu Rady (ES) č. 517/94, pokiaľ ide textilné kvóty na rok 2007

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1787/2006 zo 4. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy

17

 

*

Smernica Rady 2006/117/Euratom z 20. novembra 2006 o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva

21

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady zo 17. novembra 2006 o podpise v mene Spoločenstva Protokolu k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na strane druhej o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA)

33

Protokol k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na strane druhej o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA)

34

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. novembra 2006 o uzavretí Protokolu k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na strane druhej o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA)

43

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. novembra 2006 o pristúpení Spoločenstva k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 107 o jednotných ustanoveniach pre homologizáciu vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie ( 1 )

45

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2006, ktorým sa schvaľujú programy na eradikáciu a monitorovanie chorôb zvierat, určitých PSE a na prevenciu zoonóz, predložené členskými štátmi na rok 2007 [oznámené pod číslom K(2006) 5677]

46

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2006, ktorým sa schvaľujú programy na eradikáciu a monitorovanie chorôb zvierat, určitých PSE a na prevenciu zoonóz, predložené Bulharskom a Rumunskom na rok 2007, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/687/ES [oznámené pod číslom K(2006) 5702]

57

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top