Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:329:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 329, 25. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 329

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
25. novembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1738/2006 z 23. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 930/2004 o dočasných odchylných opatreniach týkajúcich sa vyhotovovania právnych aktov orgánov Európskej únie v maltskom jazyku

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1739/2006 z 23. novembra 2006, ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz kremíka s pôvodom v Ruskej federácii

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1740/2006 z 24. novembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1741/2006 z 24. novembra 2006, ktorým sa stanovujú podmienky udelenia osobitnej vývoznej náhrady na vykostené mäso dospelých samcov hovädzieho dobytka umiestnené pred vývozom do režimu colného skladu

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1742/2006 z 24. novembra 2006, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva pre víno s pôvodom v Albánskej republike a zabezpečuje sa správa týchto colných kvót

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1743/2006 z 24. novembra 2006 o trvalom povolení doplnkovej látky do krmív ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1744/2006 z 24. novembra 2006 o podrobných pravidlách pomoci vzťahujúcej sa na chov húsenice priadky morušovej (kodifikované znenie)

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1745/2006 z 24. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 936/97, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1746/2006 z 24. novembra 2006, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1279/2006, ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 stanovuje špecifický poľnohospodársky prepočítací kurz na minimálne ceny cukrovej repy, ako aj na produkčné odvody a dodatkový odvod v sektore cukru pre meny jednotlivých členských štátov, ktoré neprijali spoločnú menu

24

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/432/ES, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz mäsových výrobkov z tretích krajín učených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 97/41/ES, 97/221/ES a 97/222/ES [oznámené pod číslom K(2006) 5444]  ( 1 )

26

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. novembra 2006, ktorým sa schvaľujú plány na eradikáciu klasického moru ošípaných u diviakov a plány núdzového očkovania diviakov a ošípaných v chovoch proti tomuto ochoreniu v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2006) 5426]  ( 1 )

34

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/381/ES, ktorým sa zavádza dotazník hlásenia o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES [oznámené pod číslom K(2006) 5546]  ( 1 )

38

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. novembra 2006 o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra pre zariadenia rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) prevádzkované v ultravysokofrekvenčnom pásme (UHF) [oznámené pod číslom K(2006) 5599]

64

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. novembra 2006 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom K(2006) 5538]  ( 1 )

67

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. novembra 2006, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie v záujme možného zaradenia orthosulfamuronu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2006) 5539]  ( 1 )

74

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2006/807/SZBP z 20. novembra 2006, ktorým sa vykonáva jednotná akcia 2005/797/SZBP o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach

76

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top