Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:318:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 318, 17. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 318

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
17. novembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1693/2006 zo 16. novembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1694/2006 zo 16. novembra 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1695/2006 zo 16. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1696/2006 zo 16. novembra 2006, ktorým sa stanovuje zákaz výlovu platesy malohlavej a platesy červenej v zóne IIa (vody ES) a IV (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1697/2006 zo 16. novembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú sadzby náhrad uplatniteľné pre určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1698/2006 zo 16. novembra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1699/2006 zo 16. novembra 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 935/2006

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1700/2006 zo 16. novembra 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

16

 

*

Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) ( 1 )

17

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej

26

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2006, ktorým sa schvaľujú spôsoby klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných vo Francúzsku [oznámené pod číslom K(2006) 5400]  ( 1 )

27

 

*

Rozhodnutie č. 3/2006 výboru pre leteckú dopravu medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom z 27. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou

31

 

*

Rozhodnutie č. 4/2006 výboru pre leteckú dopravu medzi Spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 27. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou

42

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2006/787/SZBP z 13. novembra 2006, ktorou sa obnovujú určité reštriktívne opatrenia voči Uzbekistanu

43

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov ( Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006 )

44

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 52/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné v Baltskom mori ( Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006 )

47

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top