EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:291:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 291, 21. október 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 291

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
21. októbra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1577/2006 z 20. októbra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1578/2006 z 19. októbra 2006 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1579/2006 z 20. októbra 2006 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2006 z 20. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1043/2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad

8

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti

11

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. októbra 2006, ktorým sa vymenúvajú dánski členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

33

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 2006 o uverejnení odkazu na normu EN 848-3:1999 „Bezpečnosť drevárskych strojov - Jednostranné profilovacie frézovačky – Časť 3: Číslicovo riadené (NC) vŕtačky a horné frézovačky“ v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES, s obmedzením [oznámené pod číslom K(2006) 4901]  ( 1 )

35

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 2006, ktorým sa schvaľuje plán preventívneho očkovania proti vtáčej chrípke podtypu H5 v určitých chovoch v Severnom Porýní-Vestfálsku predložený Nemeckom podľa smernice Rady 2005/94/ES [oznámené pod číslom K(2006) 4906]

38

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2006) 4907]  ( 1 )

40

 

*

Rozhodnutie č. 06/ES/2006 Spoločného výboru zriadeného na základe Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom z 12. júna 2006 týkajúce sa zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy o koncových telekomunikačných zariadeniach a rádiových zariadeniach

42

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/708/SZBP zo 17. októbra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2005/190/SZBP o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku EUJUST LEX

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top