EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:271:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 271, 30. september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 271

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
30. septembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1437/2006 z 29. septembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1438/2006 z 29. septembra 2006 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 17. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1439/2006 z 29. septembra 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 17. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1440/2006 z 29. septembra 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 17. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1441/2006 z 29. septembra 2006 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 49. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1442/2006 z 29. septembra 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. októbra 2006

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1443/2006 z 29. septembra 2006 o trvalých povoleniach určitých doplnkových látok do krmív a o povoleniach na desať rokov pre kokcidiostatikum ( 1 )

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č 1444/2006 z 29. septembra 2006 o povolení Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1445/2006 z 29. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1200/2005, pokiaľ ide o povolenie kŕmnej doplnkovej látky Bacillus cereus var. toyoi patriacej do skupiny mikroorganizmov ( 1 )

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1446/2006 z 29. septembra 2006 o povolení Enterococcus faecium (Biomin IMB52) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1447/2006 z 29. septembra 2006 o povolení nového použitia prípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1448/2006 z 29. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 1 )

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1449/2006 z 29. septembra 2006, ktorým sa na hospodársky rok 2006/2007 znižuje výška pomoci priznanej producentom niektorých citrusových plodov v dôsledku prekročenia prahu spracovania v niektorých členských štátoch

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č 1450/2006 z 29. septembra 2006, ktoré upravuje nariadenie (ES) č. 1555/96 týkajúce sa spúšťacieho prahu dodatočných dovozných ciel na paradajky

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2006 z 29. septembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o fluazurón, dusitan sodný a peforelín ( 1 )

37

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1452/2006 z 29. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú dočasné opatrenia týkajúce sa správy colnej kvóty pre novozélandské maslo v období od októbra do decembra 2006 a ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 2535/2001

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1453/2006 z 29. septembra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1454/2006 z 29. septembra 2006 určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1455/2006 z 29. septembra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1456/2006 z 29. septembra 2006, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

49

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1457/2006 z 29. septembra 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

51

 

*

Smernica Komisie 2006/77/ES z 29. septembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá organochlórových zlúčenín v krmivách pre zvieratá ( 1 )

53

 

*

Smernica Komisie 2006/78/ES z 29. septembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť technickému pokroku jej prílohu II ( 1 )

56

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/2006 z 15. mája 2006 o vykonávaní článku 9 rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95 o vykonaní konečnej fázy colnej únie

58

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. júna 2006 o schválení Protokolu o vykonávaní Alpského dohovoru z roku 1991 v oblasti horského poľnohospodárstva v mene Európskeho spoločenstva

61

Protokol o vykonávaní alpského dohovoru z roku 1991 v oblasti horského poľnohospodárstva – protokol o horskom poľnohospodárstve

63

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú veterinárne podmienky a požiadavky na udeľovanie osvedčení na dovoz okrasných rýb [oznámené pod číslom K(2006) 4149]  ( 1 )

71

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. septembra 2006, ktorým sa zveruje implementačným agentúram riadenie pomoci pri predvstupových opatreniach v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Bulharsku počas predvstupového obdobia zveruje implementačným agentúram

81

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. septembra 2006, ktorým sa poverujú implementujúce agentúry riadením pomoci pre predvstupové opatrenia v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Chorvátsku počas predvstupového obdobia

83

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top