EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:217:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 217, 08. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 217

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
8. augusta 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1195/2006 z 18. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (1)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1196/2006 zo 7. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1197/2006 zo 7. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2967/85, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošípaných

6

 

*

Smernica Rady 2006/67/ES z 24. júla 2006, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (kodifikované znenie) (1)

8

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. júna 2006 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

16

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

17

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. júla 2006, ktorým sa vymenúva riaditeľ Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

28

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI k smernici Rady 2003/85/ES, pokiaľ ide o zoznam laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky na výrobu očkovacej látky [oznámené pod číslom K(2006) 3447]  (1)

29

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006 o nákupe markerovej očkovacej látky proti klasickému moru ošípaných v Spoločenstve s cieľom zvýšiť zásoby tejto očkovacej látky [oznámené pod číslom K(2006) 3461]

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top