Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:066:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 66, 08. marec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 66

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
8. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 395/2006 zo 7. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 396/2006 zo 7. marca 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 397/2006 zo 7. marca 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania, stanovené v nariadení (ES) č. 373/2006

5

 

*

Smernica Komisie 2006/27/ES z 3. marca 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 93/14/EHS o brzdení dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a 93/34/EHS o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá, smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel a 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel ( 1 )

7

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT–ES č. 8/2005 z 20. júla 2005 o stanovách a rokovacom poriadku Centra pre rozvoj podnikania (CDE)

16

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. decembra 2005 o uzavretí dohôd vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bulharskou republikou a Rumunskom o recipročných preferenčných obchodných koncesiách na určité druhy vína a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 933/95

21

Dohoda Vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bulharskou republikou o recipročných preferenčných obchodných koncesiách na určité druhy vína

24

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskom o recipročných preferenčných obchodných koncesiách na určité druhy vína

30

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. februára 2006, ktoré sa vzťahuje na uzavretie Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom, ktorá rozširuje na Dánsko platnosť ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov a nariadenia Rady (ES) č. 2725/2000, ktoré sa týka zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru

37

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru

38

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. februára 2006, ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Rakúsko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom K(2006) 590]

44

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 97/808/ES o postupe pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o podlahoviny [oznámené pod číslom K(2006) 553]  ( 1 )

47

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. marca 2006, ktorým sa vyhlasuje začatie činnosti Regionálnej poradnej rady pre Baltské more v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu

50

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top