Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:065:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 65, 07. marec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 65

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
7. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 388/2006, z 23. februára 2006, ktorým sa ustanovuje viacročný plán trvalo udržateľného využívania zásob soley v Biskajskom zálive

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 389/2006 z 27. februára 2006, ktorým sa vytvára nástroj finančnej podpory na stimulovanie hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2667/2000 o Európskej agentúre pre obnovu

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 390/2006 zo 6. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 391/2006 zo 6. marca 2006, ktorým sa otvára výberové konanie č. 56/2006 ES na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 392/2006 zo 6. marca 2006 o otvorení autonómnej colnej kvóty pre konzervované huby a ustanovení jej správy od 1. apríla 2006

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 393/2006 zo 6. marca 2006 o otvorení a ustanovení správy autonómnej colnej kvóty pre cesnak od 1. apríla 2006

18

 

*

Smernica Komisie 2006/26/ES z 2. marca 2006, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS o kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch ( 1 )

22

 

*

Smernica Komisie 2006/28/ES zo 6. marca 2006, ktorou sa mení a dopĺňa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku smernica Rady 72/245/EHS týkajúca sa rádiového odrušenia (elektromagnetickej kompatibility) vozidiel a smernica 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel ( 1 )

27

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. februára 2006 o pozícii Spoločenstva v rámci Asociačnej rady EÚ–Čile o zmene a doplnení prílohy I k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čílskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť konsolidáciu colných preferencií udelených Čile na základe systému všeobecných colných preferencií (VSP) Spoločenstva

30

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. februára 2006, ktorým sa Holandskému kráľovstvu povoľuje uplatňovať opatrenie odchylne od článku 11 šiestej smernice 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

45

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie č. 33/2005 spoločného výboru ustanoveného podľa Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými zo 16. februára 2006 o zaradení orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility (EMC)

47

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/7/ES, pokiaľ ide o rozšírenie zoznamu krajín a predĺženie obdobia jeho uplatňovania [oznámené pod číslom K(2006) 619]  ( 1 )

49

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/184/SZBP z 27. februára 2006 na podporu Dohovoru o biologických a toxických zbraniach v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

51

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top