EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:038:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 38, 09. február 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 38

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
9. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 212/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za hydinové mäso

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 214/2006 z 7. februára 2006 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 215/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93 zavádzajúce ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2286/2003 ( 1 )

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 216/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2184/97 o zatriedení niektorých tovarov do kombinovanej nomenklatúry

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o povolenie pre členské štáty umožniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na klíčivosť ( 1 )

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 218/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1262/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 vzťahujúceho sa na nákup a predaj cukru intervenčnými agentúrami

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 219/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa otvára colná kvóta na dovoz banánov kódu KN 0803 00 19 pochádzajúcich z krajín AKT a ktorým sa stanovuje spôsob jej spravovania na obdobie od 1. marca do 31. decembra 2006

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 220/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 221/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa určuje redukčný koeficient, ktorý sa má uplatňovať v rámci colnej subkvóty III na mäkkú pšenicu, inú ako vysokej kvality, uvedený v nariadení (ES) č. 2375/2002, podľa nariadenia (ES) č. 169/2006

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 222/2006 z 8. februára 2006 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 223/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 9. februára 2006

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 224/2006 z 8. februára 2006, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 225/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

34

 

*

Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES ( 1 )

36

 

*

Smernica Komisie 2006/17/ES z 8. februára 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na darcovstvo, odber a testovanie ľudských tkanív a buniek ( 1 )

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top