EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:032:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 32, 04. február 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 32

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
4. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 194/2006 z 3. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 195/2006 z 3. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1377/2005, pokiaľ ide o množstvo, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe fínskej intervenčnej agentúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 196/2006 z 3. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 s cieľom zohľadniť európsku normu EN ISO 14001:2004 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 97/265/ES

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 197/2006 z 3. februára 2006 o prechodných opatreniach v zmysle nariadenia (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o zber, dopravu, úpravu, používanie a likvidáciu bývalých potravín ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 198/2006 z 3. februára 2006, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 o štatistike odbornej prípravy v podnikoch ( 1 )

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 199/2006 z 3. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách, pokiaľ ide o dioxíny a dioxínu podobné PCB ( 1 )

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 200/2006 z 3. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 201/2006 z 3. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania, stanovené v nariadení (ES) č. 186/2006

41

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 202/2006 z 3. februára 2006, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

43

 

*

Smernica Komisie 2006/13/ES z 3. februára 2006, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá, pokiaľ ide o dioxín a dioxínu podobné PCB ( 1 )

44

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2005 o uzavretí Protokolu EHK OSN o registroch uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok v mene Európskeho spoločenstva

54

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. januára 2006, ktorým sa umožňuje krajinám, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, ako aj Rusku využívať program technickej pomoci a výmeny informácií (TAIEX)

80

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2003 o schéme pomoci, ktorú plánuje zaviesť Taliansko, región Piemonte, na zníženie znečistenia ovzdušia na svojom území [oznámené pod číslom K(2003) 3520]  ( 1 )

82

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/393/ES, pokiaľ ide o zakázané zóny vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec v Španielsku a Portugalsku [oznámené pod číslom K(2006) 180]  ( 2 )

91

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/467/ES, pokiaľ ide o zaradenie jednej prevádzkarne v Uruguaji do predbežných zoznamov prevádzkarní tretej krajiny, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz mäsa z vtákov radu bežce [oznámené pod číslom K(2006) 233]  ( 1 )

93

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(2)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top