EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:345:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 345, 28. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 345

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
28. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2165/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2166/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa stanovujú opatrenia na obnovu zásob merlúzy južnej a homára nórskeho v Kantábrijskom mori a na západe Pyrenejského polostrova a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov

5

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2167/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/2004, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého polyetyléntereftalátu („PET“) s pôvodom inter alia v Čínskej ľudovej republike

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2168/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1831/94 o nezrovnalostiach a spätnom získaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Kohézneho fondu a o organizácii informačného systému v tejto oblasti

15

 

*

Smernica Rady 2005/92/ES z 12. decembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dĺžku uplatňovania najnižšej úrovne bežnej sadzby

19

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2005 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

21

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

23

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2005 o tom, že v roku 2006 sa bude pokračovať v porovnávacích skúškach a testoch Spoločenstva s množiteľským a sadivovým materiálom Prunus domesticaPrunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. a Rubus idaeus L. v zmysle smernice Rady 92/34/EHS, ktoré začali v rokoch 2002, 2003 a 2004

28

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES týkajúce sa predĺženia plánov eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v určitých oblastiach spolkových krajín Severné Porýnie-Vestfálsko a Porýnie-Falcko (Nemecko) [oznámené pod číslom K(2005 5621]

30

 

 

Európska centrálna banka

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 15. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/1 o správe devízových rezerv Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s devízovými rezervami Európskej centrálnej banky (ECB/2005/15)

33

 

 

Korigendá

 

*

Korrigendum k nariadeniu Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev ( Ú. v. ES L 357, 31.12.2002 )

35

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top