EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:185:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 185, 16. júl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 185

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
16. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1137/2005 z 15. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1138/2005 z 15. júla 2005, ktoré sa vzťahuje na trvalé pridelenie určenia v zmysle komerčnej kampane 2005/2006 pre preddavky a/alebo náhrady za vývoz bieleho cukru

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1139/2005 z 15. júla 2005 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1140/2005 z 15. júla 2005 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 167. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1141/2005 z 15. júla 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 167. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1142/2005 z 15. júla 2005 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 339. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1143/2005 z 15. júla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 23. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1144/2005 z 15. júla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 22. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1145/2005 z 15. júla 2005, ktorým sa pozastavuje nákup masla v niektorých členských štátoch

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1146/2005 z 15. júla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 86. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1147/2005 z 15. júla 2005, ktorým sa zakazuje lov šmačekov pomocou niektorých rybárskych zariadení v Severnom mori a Skagerraku

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2005, z 15. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 určujúceho postup Spoločenstva pri stanovení maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o penetamát ( 1 )

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1149/2005 z 15. júla 2005 o výdaji dovozných povolení na cesnak pre trimestrálne obdobie od 1. septembra do 30. novembra 2005

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1150/2005 z 15. júla 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. júla 2005

24

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1151/2005 z 15. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu autonómnych colných kvót Spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

27

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júla 2005, ktorým sa vymenúva britský náhradník Výboru regiónov

30

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júla 2005, ktorým sa vymenúva britský člen Výboru regiónov

31

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júla 2005, ktorým sa vymenúva nemecký náhradník Výboru regiónov

32

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. júna 2005 o pristúpení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu k Spoločnému dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom [oznámené pod číslom K(2005) 1729]

33

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/511/SVV z 12. júla 2005 o ochrane eura proti falšovaniu ustanovením Europolu ako ústredného úradu na boj proti falšovaniu eura

35

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1098/2005 z 13. júla 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve ( Ú. v. EÚ L 183 zo 14. júla 2005 )

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top