EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:063:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 63, 10. marec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 63

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
10. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 390/2005 zo 7. marca 2005, ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení uplatňovaných na dovozy polyetyléntereftalátového (PET) filmu s pôvodom okrem iného aj v Indii

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 391/2005 z 9. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 392/2005 z 8. marca 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 393/2005 z 9. marca 2005, ustanovujúce vývozné náhrady v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 394/2005 z 8. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú podrobné predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1782/2003

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 395/2005 z 9. marca 2005, ktorým sa ustanovuje nové pridelenie dovozných povolení v zmysle nariadenia (ES) č. 1206/2004 ustanovujúceho otvorenie a spôsob riadenia colnej dovoznej kvóty pre mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie

20

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada
Komisia

 

*

2005/192/ES, Euratom:
Rozhodnutie Rady a Komisie z 21. februára 2005 o uzavretí Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

21

 

 

Komisia

 

*

2005/193/ES:
Rozhodnutie Komisie z 8. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/475/ES, ktorým sa prijíma prechodné opatrenie v prospech určitých zariadení v odvetví produkcie mäsa a mlieka v Slovinsku (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 518)
 ( 1 )

23

 

*

2005/194/ES:
Rozhodnutie Komisie z 8. marca 2005, ktorým sa po štvrtýkrát mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/122/ES, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých ázijských krajinách (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 521)
 ( 1 )

25

 

*

2005/195/ES:
Rozhodnutie Komisie z 9. marca 2005 o čiastočnej nezhode normy EN 71-1:1998 „Bezpečnosť hračiek – časť 1: mechanické a fyzikálne vlastnosti“ so základnými požiadavkami na bezpečnosť podľa smernice Rady 88/378/EHS (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 542)
 ( 1 )

27

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Dozorný orgán EZVO

 

*

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 371/04/COL z 15. decembra 2004, ktorým sa zrušuje kapitola 26 usmernení o štátnej pomoci multisektorálneho rámca regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty a korým sa po štyriadsiaty deviatykrát menia a dopĺňajú procesné a hmotné pravidlá v oblasti štátnej pomoci

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top