Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:027:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 27, 29. január 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 27

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
29. januára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 143/2005 z 28. januára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 144/2005 z 28. januára 2005 týkajúce sa 75. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 145/2005 z 28. januára 2005, ktorým sa ukladá dočasné antidampingové clo na dovoz uhličitanu bárnatého s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 146/2005 z 28. januára 2005, ktorým sa stanovuje percentuálna sadzba na prijímanie uzatvorených zmlúv na nepovinnú destiláciu stolového vína

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 147/2005 z 28. januára 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 156. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 148/2005 z 28. januára 2005 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 156. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 149/2005 z 28. januára 2005 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 328. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

29

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 150/2005 z 28. januára 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 12. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 151/2005 z 28. januára 2005 týkajúce sa 11. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania, ustanoveného v nariadení (ES) č. 214/2001

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2005 z 28. januára 2005, ktorým sa určuje, do akej miery možno vyhovieť žiadostiam o udelenie dovozných licencií predloženým v januári 2005 na dovoz mladých samcov hovädzieho dobytka určených na výkrm v rámci colnej kvóty ustanovenej v nariadení (ES) č. 1202/2004

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 153/2005 z 28. januára 2005, ktorým sa určuje konečná miera náhrady a percentuálny podiel výdaja vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 154/2005 z 28. januára 2005, ktoré sa týka predložených ponúk na vývoz bielenej predparenej ryže s dlhými zrnami B do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2032/2004

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 155/2005 z 28. januára 2005 týkajúce sa ponúk predložených v rámci výberového konania na pridelenie dotáce na dodávku lúpanej ryže s dlhými zrnami B na ostrov Réunion ustanoveného nariadením Komisie (ES) č. 2033/2004

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 156/2005 z 28. januára 2005, ktoré sa týka predložených ponúk na vývoz bielenej ryže s okrúhlymi, strednými a dlhými zrnami A do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2031/2004

37

 

*

Smernica Komisie 2005/5/ES z 26. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/26/ES ustanovujúca metódy odberu vzoriek a metódy analýzy pri úradnej kontrole množstiev ochratoxínu A v niektorých potravinách ( 1 )

38

 

*

Smernica Komisie 2005/7/ES z 27. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/70/ES zavádzajúca požiadavky na určovanie koncentrácie dioxínov a PCB podobných dioxínom v krmivách ( 1 )

41

 

*

Smernica Komisie 2005/8/ES z 27. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá ( 1 )

44

 

*

Smernica Komisie 2005/9/ES z 28. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch, na účely prispôsobenia jej prílohy VII technickému pokroku ( 1 )

46

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2005/64/ES:
Rozhodnutie Komisie z 26. januára 2005, ktorým sa vykonáva smernica Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o dovozné podmienky vzťahujúce sa na mačky, psov a fretky určené pre schválené zariadenia, inštitúty a strediská (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 118)
 ( 1 )

48

 

*

2005/65/ES:
Rozhodnutie Komisie z 28. januára 2005 pokiaľ ide o niektoré prechodné dodatočné záruky pre Dánsko súvisiace so zmenou jeho štatútu krajiny, v ktorej sa neočkuje proti pseudomoru hydiny (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 143)
 ( 1 )

52

 

*

2005/66/ES:
Rozhodnutie Komisie z 28. januára 2005, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2003/363/ES, ktorým sa schvaľuje plán eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri v niektorých oblastiach Belgicka (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 144)
 ( 1 )

54

 

*

2005/67/ES:
Rozhodnutie Komisie z 28. januára 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2003/634/ES, ktorým sa schvaľujú programy na účely získania štatútu schválených zón a schválených fariem v neschválených zónach v súvislosti s vírusovou hemoragickou septikémiou (VHS) a infekčnou krvotvornou nekrózou (IHN) u rýb (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 148)
 ( 1 )

55

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

2005/68/SZBP:
Rozhodnutie Rady z 24. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/197/SZBP, ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (Athena)

59

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2005/69/SVV z 24. januára 2005 o výmene určitých údajov s Interpolom

61

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top