EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:024:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 24, 27. január 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 24

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
27. januára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 114/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 115/2005 z 26. januára 2005, ktoré sa vzťahuje na otvorenie výberového konania o náhradách za vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 116/2005 z 26. januára 2005 o spracovaní vrátenia platieb DPH nezdaniteľným osobám a zdaniteľným osobám, pokiaľ ide o činnosti oslobodené od dane na účely nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o zosúladení hrubého národného dôchodku v trhových cenách

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 117/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa zavádza dohľad Spoločenstva nad dovozmi určitých obuvníckych výrobkov pôvodom z určitých tretích krajín

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VIII k nariadeniu Rady (ES) č. 1782/2003 a ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy pre čiastočné alebo nepovinné uplatňovanie režimu jednotnej platby a ročné finančné rámce pre systém jednotnej platby na plochu, stanovené v uvedenom nariadení

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 119/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za olivový olej

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 120/2005 z 26. januára 2005, ustanovujúce podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v januári 2005, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 121/2005 z 25. januára 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

27

 

*

Smernica Komisie 2005/6/ES z 26. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 71/250/EHS týkajúca sa vykazovania a interpretácie analytických výsledkov požadovaných smernicou 2002/32/ES ( 1 )

33

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2005/56/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003

35

 

*

2005/57/ES:
Odporúčanie Komisie z 21. januára 2005 o poskytovaní prenajatých okruhov v Európskej únii (Časť 1 – Hlavné podmienky veľkoobchodného poskytovania prenajatých okruhov) (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 103)

39

 

*

2005/58/ES:
Rozhodnutie Komisie z 26. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES, pokiaľ ide o ukončenie plánov eradikácie a očkovania v spolkových štátoch Dolné Sasko a Severné Porýnie – Vestfálsko a plánu eradikácie v spolkovom štáte Sársko (Nemecko) (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 119)
 ( 1 )

45

 

*

2005/59/ES:
Rozhodnutie Komisie z 26. januára 2005, ktorým sa schvaľujú plány eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri a núdzového očkovania takýchto ošípaných na Slovensku (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 127)
 ( 1 )

46

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2004/783/ES z 15. novembra 2004, ktorým sa menujú štyria talianski členovia a traja talianski náhradníci Výboru regiónov ( Ú v. EÚ L 346, z 23.11.2004 )

48

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top