EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:381:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 381, 28. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 381

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
28. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2243/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu colných kvót spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2244/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa otvárajú colné kvóty na dovoz určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov pôvodom z Rumunska do Spoločenstva v roku 2005

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2245/2004 z 27. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III a IV k nariadeniu Rady (ES) č. 44/2001 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2246/2004 z 27. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1555/96 týkajúce sa aktivačnej úrovne dodatočných ciel na hrušky, citróny, jablká a tekvice

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2247/2004 z 27. decembra 2004, ktorým sa rušia niektoré nariadenia v odvetví hovädzieho a teľacieho mäsa a nariadenie (EHS) č. 3882/90 v odvetví ovčieho a kozieho mäsa

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2248/2004 z 27. decembra 2004, ktorým sa otvára a stanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na rok 2005 pre maniok s pôvodom v Thajsku

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2249/2004 z 27. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 686/2004, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa organizácií výrobcov na trhu s čerstvým ovocím a zeleninou z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2250/2004 z 27. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 429/90, (ES) č. 2571/97, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2799/1999, (ES) č. 214/2001, (ES) č. 580/2004, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004 týkajúce sa lehôt na predloženie ponúk a na oznamovanie ponúk Komisii

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2251/2004 z 27. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 28. decembra 2004

29

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/903/ES:
Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, a o schválení a podpísaní sprievodného memoranda o porozumení

32

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré ustanovuje smernica Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

33

Memorandum o porozumení

45

 

*

2004/904/ES:
Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2004 o zriadení Európskeho fondu pre utečencov na obdobie 2005–2010

52

 

 

Komisia

 

*

2004/905/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú zásady oznamovania nebezpečných spotrebiteľských výrobkov príslušným orgánom členských štátov výrobcami a distribútormi v súlade s článkom 5 odsek 3 smernice 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4772)
 ( 1 )

63

 

*

2004/906/ES:
Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2004 o vymenovaní členov výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce na ďalšie funkčné obdobie

78

 

*

2004/907/ES:
Rozhodnutie Komisie z 27. decembra 2004 o finančnom príspevku Spoločenstva na usporiadanie medzinárodného seminára o vhodnom zaobchádzaní so zvieratami v rámci dohody ES – Čile o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach, ktoré sa vzťahujú na obchod so zvieratami a živočíšnymi výrobkami, s rastlinami, rastlinnými výrobkami a ďalším tovarom a na vhodné zaobchádzanie so zvieratami

80

 

*

2004/908/ES:
Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2004 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysoko patogénnym pseudomorom hydiny v Bulharsku (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5650)
 ( 1 )

82

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2004/909/SZBP z 26. novembra 2004, ktorou sa vytvára tím odborníkov na účely prípadnej integrovanej misie Európskej únie v Iraku pre oblasť polície, právneho štátu a civilnej správy

84

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top