EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:379:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 379, 24. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 379

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
24. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2223/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2224/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2225/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 24. decembra 2004

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2226/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2227/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2228/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 15. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2229/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú spôsoby uplatňovania nariadenia Európskemu parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 o sieti organizácií pôsobiacich v oblastiach podliehajúcich Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín ( 1 )

64

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2231/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa ukončuje vyšetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení, uložených nariadením Rady (ES) č. 119/97 o dovoze určitých mechanizmov na krúžkové bloky s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mechanizmov na krúžkové bloky zaslaných z Thajska, tiež deklarovaných s pôvodom v Thajsku, a ktorým sa ukončuje registrácia tohto dovozu, uložená nariadením (ES) č. 844/2004

68

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2232/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 určujúcemu postup Spoločenstva pri stanovení maximálnych limitov rezíduí liekov veterinárnej medicíny v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o altrenogest, beclomethasone dipropionate, cloprostenol, R-cloprostenol, seskvioleját sorbitolu a toltrazuril ( 1 )

71

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2233/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa po druhýkrát mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

75

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2234/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

77

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2235/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

78

 

*

Smernica Komisie 2004/116/ES z 23. decembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa príloha k smernici Rady 82/471/EHS, pokiaľ ide o začlenenie Candida guilliermondii  ( 1 )

81

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/897/ES:
Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, a o schválení a podpísaní memoranda o porozumení, ktoré je k dohode pripojené

83

Dohoda Medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

84

Memorandum o porozumení

96

 

 

Komisia

 

*

2004/898/ES:
Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/828/ES, pokiaľ ide o presun zvierat z a v rámci reštrikčnej zóny v Španielsku a Portugalsku v súvislosti s prepuknutím katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka v Španielsku (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5212)
 ( 1 )

105

 

 

Európska centrálna banka

 

*

2004/899/ES:
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 14. decembra 2004 o schválení objemu emisie mincí v roku 2005 (ECB/2004/19)

107

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/900/SZBP z 22. decembra 2004, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

108

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/901/SZBP z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/730/SZBP, ktorým sa vykonáva jednotná akcia 1999/34/SZBP o príspevku Európskej únie na boj proti destabilizačnému zhromažďovaniu a rozširovaniu zbraní malého kalibru a ľahkých zbraní v Kambodži

111

 

*

Spoločná pozícia Rady 2004/902/SZBP z 22. decembra 2004, ktorou sa predlžuje platnosť spoločnej pozície Rady 2004/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Libérii

113

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top