EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:313:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 313, 12. október 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 313

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
12. októbra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1754/2004 zo 4. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 176/2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1015/94 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz televíznych kamerových systémov s pôvodom v Japonsku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1755/2004 z 11. októbra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1756/2004 z 11. októbra 2004, ktorým sa určujú podrobné podmienky získania požadovaného dôkazu a kritériá typu a úrovne zníženia počtu fytosanitárnych kontrol určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v časti B prílohy V k smernici Rady 2000/29/ES

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1757/2004 z 11. októbra 2004 týkajúce sa otvorenia rozhodovania o náhradách za vývoz jačmeňa do niektorých krajín tretieho sveta

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1758/2004 z 8. októbra 2004 o zastavení rybolovu soley obyčajnej (Solea solea) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Francúzska

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1759/2004 z 11. októbra 2004, ktorým sa určujú výrobné ceny spoločenstva a dovozné ceny spoločenstva pre klince a ruže pre uplatňovanie dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a z pásma Gazy

14

 

*

Smernica Komisie 2004/103/ES zo 7. októbra 2004 o kontrolách zhody a fytosanitárnych kontrolách rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v časti B prílohy V k smernici Rady 2000/29/ES, ktoré sa môžu vykonávať na inom mieste než je miesto vstupu do Spoločenstva alebo v jeho blízkosti, a ktorá špecifikuje podmienky týkajúce sa týchto kontrol

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/686/ES:
Rozhodnutie Komisie z 29. septembra 2004 o zásadnom uznaní úplnosti dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie na účely možného zaradenia proquinazidu, IKI-220 (flonicamidu) a gama-cyhalothrinu do prílohy I smernice Rady 91/414/EHS (oznámené pod číslom K(2004) 3384)
 ( 1 )

21

 

*

2004/687/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2004 ustanovujúce orientačné finančné príspevky pre členské štáty v rámci finančného obdobia 2004–2005 v závislosti od určitého počtu hektárov na reštrukturalizáciu a rekonverziu vinohradov v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámené pod číslom K(2004) 3661)

23

 

*

2004/688/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2004 o konečných finančných príspevkoch pre členské štáty vo finančnom roku 2004 v závislosti od určitého počtu hektárov v rámci programu reštrukturalizácie a rekonverzie vinohradov v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámené pod číslom K(2004) 3663)

25

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1735/2004 z 5. októbra 2004 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze ( Ú v. EÚ L 310, 7.10.2004 )

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top